Uwaga!

Szanowni kandydaci (rodzice kandydatów) do pierwszej klasy
I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Pucku

Na podstawie
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz.493) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz.657)

informuję, iż postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I naszego liceum będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów będą podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz stronie naszej szkoły.

dyrektor Piotr Czaja