REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Pucku

 

Rozdział I

 

Zagadnienia ogólne

 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.
 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice. Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku klasowym, nauczyciele i pracownicy na podstawie legitymacji służbowej, rodzice na podstawie karty czytelnika dziecka lub dowodu osobistego.

 

Rozdział II

 

Funkcje biblioteki

Biblioteka:

 1. Służy realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych, opiekuńczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.
 2. Podejmuje wszelkie działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną oraz indywidualne zainteresowania uczniów a także promuje i upowszechnia czytelnictwo.
 3. Stanowi centrum informacji o wszystkich materiałach dydaktycznych znajdujących się w szkole.
 4. Tworzy warunki do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
 5. Jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzi nauczyciel bibliotekarz oraz nauczyciele innych przedmiotów, korzystając ze zgromadzonych zbiorów uzupełniających programy nauczania i wychowania.
 6. Pełni funkcję ośrodka informacji w szkole: dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
 7. Zadania biblioteki realizowane są przy szerokiej współpracy z uczniami , nauczycielami, rodzicami , oraz innymi bibliotekami.

 

Rozdział III

 

Organizacja biblioteki

1.Nadzór:

Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor, który:

 1. zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie, kwalifikowaną kadrę i środki finansowe na działalność biblioteki,
 2. zarządza skontrum zbiorów bibliotecznych, dba o jej protokolarne przekazanie przy zmianie pracownika.

2.Lokal:

Lokal biblioteki składa się z jednego pomieszczenia: wypożyczalni i czytelni.

3.Zbiory:

Biblioteka gromadzi następujące materiały:

 • wydawnictwa informacyjne,
 • podręczniki i programy szkolne dla nauczycieli,
 • podręczniki szkolne do księgozbioru podręcznego,
 • lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania,
 • lektury uzupełniające do języka polskiego,
 • literaturę popularnonaukową i naukową,
 • wybrane pozycje z literatury pięknej,
 • wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa,
 • podstawowe wydawnictwa z psychologii, filozofii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki różnych przedmiotów nauczania,
 • materiały audiowizualne.

Strukturę szczegółową zbiorów determinują: profil szkolny, zainteresowania użytkowników, możliwość dostępu czytelników do innych bibliotek, zasobność zbiorów tych bibliotek, inne czynniki: środowiskowe, lokalne, regionalne.

4.Pracownicy:

 1. biblioteką szkolną kieruje nauczyciel bibliotekarz,
 2. zasady zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy.

5.Czas pracy biblioteki:

 1. biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć  dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego , z uwzględnieniem potrzeb uczniów oczekujących w czytelni na środek lokomocji i dojazd do domu,
 2. okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania w bibliotece skontrum,
 3. czas otwarcia biblioteki  ustalony jest z dyrektorem szkoły.

 

Rozdział IV

 

Prawa i obowiązki czytelników

 

 1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.
 2. Korzystający z biblioteki, zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki, wyłącznie na swoje nazwisko ,  ale w uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.
 4. Książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej nie należy przekazywać osobom postronnym.
 5. Czytelnik może prosić oraz zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 6. Czytelnik może korzystać z księgozbioru podręcznego wyłącznie na miejscu w czytelni.
 7. Korzystający z czytelni w czasie przerw śródlekcyjnych , „okienek” między zajęciami  lub w trakcie  oczekiwania na środek lokomocji wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
 8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą albo inną pozycję wskazaną przez bibliotekarza lub wpłacić na konto Rady Rodziców trzykrotną antykwaryczną wartość zagubionej książki z zaznaczeniem na dowodzie wpłaty ,, na zakup książek do biblioteki szkolnej ‘’.
 9. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego w terminie wskazanym przez nauczyciela bibliotekarza.
 10. Czytelnik ma możliwość wypożyczenia książek na okres ferii zimowych , świątecznych  lub wakacji letnich po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.
 11. Czytelnicy opuszczający szkołę (nauczyciele , pracownicy , uczniowie) zobowiązani są do pobrania w sekretariacie szkoły tzw. karty obiegowej i otrzymują pieczęć biblioteki potwierdzającą zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 12. Uczniom biorącym systematycznie udział w pracach koła bibliotecznego mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2017 roku.